Start Galeria Zakwaterowanie Kontakt
Aktualności

Powrót do aktualności


Procedura wobec Covid-19

today 2020-10-26       account_box Administrator

 

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu z osobą zakażoną

Jeżeli mieszkaniec Bursy studenckiej:

- zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 37,5°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu);

- miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-Cov-2 powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem POZ oraz powiadomić administrację Bursy  studenckiej.

 

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę, lub wejść na stronę https:/www.gov.pl/web/korona wirus/

 

Od tego momentu mieszkaniec Bursy jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji działania przez SANEPID/lekarza POZ. O wszelkich zaleceniach co do sposobu działania, student powinien na bieżąco telefonicznie  informować biuro Bursy ( nr tel. 12 423 44 89 )

 

 

 

 

Kwarantanna

 

Od momentu zalecenia odbycia kwarantanny, zarówno osoba u której podejrzewa się wystąpienie zarażenia, jak i osoby zakwaterowane z nią w jednym pokoju są zobowiązane do pozostania w swoim pokoju na czas określony w aktualnych zaleceniach Ministerstwa Zdrowia dotyczących kwarantanny. W przypadku gdy pokój nie ma łazienki osoba zostanie przeniesiona do izolatki.

 

Wyjątkiem jest opuszczenie Bursy w celu odbycia wizyty lekarskiej/przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 lub zajęcia miejsca w przestrzeni odizolowanej (tzw. izolatki). W  czasie kwarantanny osoby te nie mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych  tj. korytarzy, pralni czy kuchni poza ich pokojem.

 

 

 

 

 

Skierowanie na badania na wykrycie wirusa SARS-CoV-2

 

Jeżeli mieszkaniec Bursy otrzyma skierowanie na badania na wykrycie obecności wirusa SARS-CoV-2 powinien udać się na badania indywidualnym środkiem transportu. Przy opuszczaniu pokoju w celu odbycia wizyty lekarskiej / przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 lub zajęcia miejsca w przestrzeni odizolowanej (tzw. izolatki), mieszkaniec Bursy powinien zachować daleko idące środki ostrożności, tzn. osłonić szczelnie usta i nos oraz w miarę możliwości nie dotykać powierzchni.

 

 

 

 

 

Postępowanie w razie wystąpienia objawów ostrej infekcji dróg oddechowych lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2

 

W przypadku wystąpienia u mieszkańca Bursy objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, powinien on udać się do najbliższego oddziału zakaźnego. Jeżeli mieszkaniec Bursy nie może dotrzeć do szpitala indywidualnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla danej osoby transportu sanitarnego. O udaniu się przez mieszkańca Bursy na oddział zakaźny powinien niezwłocznie zostać powiadomiona administracja Bursy ( tel. jw.).

 

Osoba, u której potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu podany przez SANEPID) ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie  do administracji Bursy. W zależności od stanu zdrowia taka osoba zostanie skierowana do szpitala bądź do izolatorium.

 

Bursa studencka dysponuje ograniczoną liczbę ewentualnych miejsc w izolatorium.

 

 

 

 

 

Zasady kwarantanny lub pobytu w izolatce

 

Mieszkaniec Bursy odbywający kwarantannę lub przebywający w izolatce w budynku Bursy samodzielnie odpowiada za własne wyżywienie (wskazane jest zamawianie posiłków oraz zakupów z dowozem) i ponosi jego koszty. Mieszkaniec Bursy odbywający kwarantannę lub przebywający w izolatce wskazuje spośród mieszkańców Bursy osobę odpowiedzialną za przeniesienie wyżywienia (zakupów, posiłków) pod pokój danego mieszkańca lub do izolatki.

 

Po zakończeniu okresu izolacji, w pomieszczeniach odizolowanych przeprowadzane jest sprzątanie oraz dezynfekcja całego pomieszczenia.

 

Pokój mieszkalny, w którym jest zakwaterowana osoba, u której potwierdzono zakażenie zostaje wyłączony z użytku na min. 48 godzin i zdezynfekowany, a chory jest przeniesiony do izolatki. W przypadku kontaktu współmieszkańca z osobą zarażoną informuje się go o braku możliwości korzystania z tego pokoju. W takim przypadku rekomenduje się przeniesienie do pokoju zastępczego.

 

Ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane budynku Bursy, obecność biur sąsiedniego szpitala, przemieszczanie się pracowników tej instytucji, wydaje się wręcz niemożliwym zapewnienie spokojnego pobytu ewentualnemu choremu jak również bezpiecznego zamieszkania zdrowym mieszkańcom Bursy. Dlatego też, biorąc pod uwagę tę złożoną sytuację zaleca się znalezienie ewentualnie  innego rozwiązania, aby zapewnić sobie możliwie lepszą opiekę, np. w rodzinie.

 

Złamanie zasad odbywania kwarantanny podlega karom określonym w odrębnych ogólnokrajowych  przepisach oraz stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w Bursie studenckiej.

 

Dyrektor Bursy Studenckiej