Start Galeria Zakwaterowanie Kontakt
Regulamin

Regulamin Mieszkańców Bursy Studenckiej
Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej
p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie

 

I. Zasady ogólne

1. Bursa Studencka jest jednostką organizacyjną ZMMPiR.

2. Organ prowadzący Bursę reprezentowany jest przez ks. Prezesa Związku.

3. Nadzór w Bursie sprawuje ks. Dyrektor Bursy Studenckiej.

4. Bursa prowadzi działalność opartą na zasadach chrześcijańskich.

5. Bursa zapewnia mieszkańcom zakwaterowanie i właściwe warunki sanitarno-higieniczne w czasie studiów poza miejscem zamieszkania.

6. Mieszkańcy Bursy Studenckiej jako osoby pełnoletnie za swoje postępowanie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną.

7. Związek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz walory pieniężne, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

8. Miejsce w Bursie Studenckiej przyznawane jest na okres 9. miesięcy (październik - czerwiec). Istnieje możliwość przyznania miejsca w okresie wakacyjnym.

9. Na terenie bursy obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

10. Drzwi wejściowe zamyka się o godzinie 23:00 a otwiera o godzinie 6:00. W nocy wyjścia dozorowane są przez portiera Bursy.

11. Wizyty gości w pokojach studentów mogą odbywać się tylko za zgodą współmieszkańców codziennie od godziny 10:00 do godziny 20:00. Od godziny 13:00 wprowadzanie gości należy zgłosić portierowi. Ograniczenie to dotyczy również członków najbliższej rodziny.

12. Z ks. Dyrektorem można kontaktować się w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku osobiście, telefonicznie lub mailowo, w pozostałe dni - w nagłych wypadkach o każdej porze - kontakt przez Portiera dyżurującego.

13. Ks. Prezes ZMMPiR, ks. Dyrektor Bursy Studenckiej oraz Dyrektor ds. administracyjnych mają prawo wejść do pokoju studentów o każdej porze, także podczas nieobecności mieszkańców. Z upoważnienia Dyrekcji pracownik Administracji wraz konserwatorem mogą wejść do pokoju studenta dla dokonania usunięcia zgłoszonych usterek.

14. Utrata prawa do zamieszkania w Bursie nakłada obowiązek opuszczenia pokoju w Bursie Studenckiej w terminie wskazanym przez ks. Dyrektora. Do tego czasu należy również uregulować wszelkie zaległości w opłatach, zabrać swoje rzeczy i oddać klucz do biura.

 

II. Prawa

Mieszkaniec Bursy ma prawo do:

1. zakwaterowania w pokoju wyznaczonym przez administrację Bursy; zamiana pokoju możliwa jest tylko po uzgodnieniu z ks. Dyrektorem;

2. poszanowania godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych;

3. przedkładania ks. Dyrektorowi uwag, próśb i wniosków dotyczących spraw własnych jak i ogółu mieszkańców;

4. korzystania z pomieszczeń wspólnych Bursy Studenckiej (sala TV, kuchnia, sala do nauki, itp.);

5. korzystania z pralki;

6. korzystania z siłowni w wyznaczonych godzinach;

7. korzystania z internetu w granicach określonych prawem.

 

III. Obowiązki

Mieszkaniec Bursy ma obowiązek:

1. ściśle przestrzegać regulaminu Bursy oraz zarządzeń ks. Dyrektora Bursy;

2. przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do współlokatorów, innych mieszkańców Bursy oraz pracowników Związku;

3. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Bursie, w szczególności w pokojach;

4. dbać o mienie współmieszkańców, przestrzegając zasad bezpieczeństwa (zamykanie pokoju, itp.);

5. przestrzegać rozkładu dnia w Bursie;

6. regularnie dokonywać uiszczania opłat związanych z pobytem w Bursie, do 7. dnia każdego miesiąca;

7. przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz zgłaszać Administracji Związku wszelkie usterki dotyczące sprzętów lub pomieszczeń Bursy.

 

IV. Zakazy

Mieszkańcowi Bursy nie wolno:

1. przenosić sprzętu stanowiącego wyposażenie pokoju;

2. samowolnie zakładać, naprawiać i przerabiać instalacji elektrycznej, gazowej, radiowo-telewizyjnej i telefonicznej;

3. samowolnie wymieniać zamków w drzwiach;

4. samowolnie tapetować i malować pomieszczeń bez uzyskania zgody;

5. używać w pokojach grzejników elektrycznych, kuchenek elektrycznych, grzałek oraz innych urządzeń o dużym poborze energii elektrycznej;

6. gotować posiłków w pokojach mieszkalnych;

7. palić tytoniu na terenie Bursy;

8. posiadać, zażywać i handlować narkotykami lub innymi środkami odurzającymi;

9. posiadać i propagować materiałów o charakterze pornograficznym;

10. przechowywać zwierząt w pokoju;

11. zakłócać porządek i ciszę w czasie całej doby, w szczególności zachowywać się głośno lub odtwarzać głośno muzyki;

12. urządzać imprez alkoholowych, pozwalać na nocleg w Bursie osobom postronnym.

 

V. Utrata prawa do zamieszkania

Student traci prawo zamieszkania w Bursie w przypadku:

1. uzyskania urlopu dziekańskiego;

2. skreślenia z listy studentów na swojej uczelni;

3. rozpoczęcia pracy zarobkowej po przerwaniu lub ukończeniu studiów;

4. zalegania z opłatą za pobyt w bursie powyżej 30 dni;

5. nocowania osób trzecich bez zgody ks. Dyrektora;

6. rażącego naruszenia Regulaminu Mieszkańców Bursy Studenckiej, a w szczególności niszczenia mienia wspólnego, nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego czy poleceń ks. Dyrektora.

 

VI. Sankcje

Za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie Bursy Studenckiej student-mieszkaniec Bursy może być ukarany:

1. upomnieniem przez ks. Dyrektora, udzielonym indywidualnie lub wobec innych mieszkańców Bursy;

2. niezwłocznym usunięciem z Bursy decyzją ks. Dyrektora;

3. nieprzyznaniem miejsca w Bursie w kolejnym roku akademickim.

 

VII. Opłaty

1. Wysokość opłaty ustalana jest w zależności od stanu liczebnego zamieszkiwanego pokoju.

2. Wszelkie opłaty związane z pobytem w Bursie należy uiszczać na konto bankowe Związku: 60 1910 1048 2004 4066 1121 0001 do 7. dnia miesiąca.

 

                                        Ks. dr Józef M. Maj SJ                                                                     Ks. mgr Adrian Helik SJ

                                                  Prezes ZMMPiR                                                                             Dyrektor Bursy Studenckiej